Επιμορφωτικές Δράσεις: Ενίσχυση Δεξιοτήτων και Γνώσεων Εκπαιδευτικών στο Σχολείο μας

Στα πλαίσια της Ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Άρθρο 95  του νόμου του υπουργείου Παιδείας (ν. υπ’ αριθμ. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) οπου:
1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας
πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά
σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά
σχολικό έτος.

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας
καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση ιδίως:
α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, β) τον φορέα υλοποίησης της
επιμόρφωσης.

3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Έχουν υλοποιηθεί οι εξής επιμορφωτικές συναντήσεις: 22-9-23
Η κυρία Βλαχάκη μας επιμόρφωσε για τα οικολογικά σχολεία. Η επιμόρφωση
πραγματοποιήθηκε σε μια αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη. Την επιμόρφωση την
παρακολούθησε όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας. 4-11-23
Επιμορφωτική συνάντηση κατά την οποία αναπτύχθηκε το θέμα: «Η
Συναισθηματική Επικοινωνία στην Οικογένεια» από τον ψυχολόγο κ
Αριστοτέλη Κοΐνη μας. Ακολούθησε συζήτηση ανταλλαγή απόψεων και
προβληματισμών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία Γονέων και Διδασκόντων και την παρακολούθησαν όλοι οι
εκπαιδευτικοί. 30-10-23 Επιμορφωτική συνάντηση με τον εκπαιδευτικό το
σχολείου μας και ψυχολόγο κ. Γεώργιο Μπουμπούση. Με  θέμα «Η
Διαχείριση των συναισθημάτων και η συμβολή τους στην μαθησιακή
επίδοση». Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση καθώς επιλύθηκαν από
τον συνάδελφο πολλές απορίες. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε μία
διδακτική αίθουσα όπου την παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου μας. 12-11-23 επιμορφωτική συνάντηση με εισηγήτρια την
ψυχολόγο κυρία Σταυρούλα Βλάσση με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή με
θέμα: «Οριοθέτηση Παιδιών». Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
επί συγκεκριμένων περιπτώσεων και διατυπώθηκαν προτάσεις πρακτικής
επίλυσης δυσκολιών συμπεριφοράς παιδιών. Την επιμόρφωση την
παρακολούθησε όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας. 6-12-23
Επιμορφωτική συνάντηση με εισηγήτρια την πληροφορικό του σχολείου μας
κυρία Βασιλείου Μαρία με θέμα: εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
(Chat.openai.com, Bing.com) και η εφαρμογή Magic School (χρήση των
εργαλείων της). Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του
σχολείου μας όπου οι εκπαιδευτικοί εξασκήθηκαν με την χρήση των
εργαλείων, με την βοήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού. Στην
επιμόρφωση έλαβαν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Καθ’  όλη την διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές
συναντήσεις και από δασκάλους του σχολείου μας αλλά και από
καταξιωμένους καλεσμένους ανάλογων ειδικοτήτων με την θεματολογία που
μας ενδιέφερε. Οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Επίσης, η συμμετοχή καταξιωμένων καλεσμένων από διάφορους τομείς εμπλούτισε σημαντικά την επιμόρφωση. Οι ειδικοί αυτοί παρείχαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης. Η θεματολογία των επιμορφωτικών συναντήσεων προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών μας, ενώ η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ τους ενίσχυσε την ομαδικότητα και το αίσθημα του ανήκειν στη σχολική κοινότητα Συνολικά, οι επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών μας, προάγοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε στους μαθητές μας.